ویژگی تصویر

فعالیت ها

  /  فعالیت ها

 

MechTalks

mechtalks

در این فعالیت ،انجمن علمی دانشکده در صدد آن است که آزمایشگاه های فعال اساتید و همچنین حوزه کاری و پروژه های آنها را به تمامی علاقه مندان به فعالیت های علمی معرفی کند.