ویژگی تصویر

MeckTalks

  /  MeckTalks

 

جلسه اول MechTalks تقدیم میکند:

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

مهمانان برنامه:

*دکتر مسعود شریعت پناهی مسئول آزمایشگاه کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

*دکترموسی آیتی مسئول آزمایشگاه ابزار دقیق پیشرفته